Husorden

Som hovedregel opfordres beboerne til i alle forhold at vise hensynsfuldhed overfor andre beboere og for bebyggelsen som helhed. Man bør afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre.

Efterfølgende regler gælder for såvel andelshavere som lejere.

 1. Det påhviler beboerne, at lejlighederne til enhver tid holdes i forsvarlig stand.
 2. Fejl eller uorden ved installationer til vand, el, varme og afløb skal omgående meldes til viceværten. Lejlighedens indehaver er pligtig til at refundere andelsboligforeningen alle udgifter stammende fra utætte cisterner o.lign., som man har undladt at anmelde.
 3. Tøjvask og tørring i lejlighederne skal foregå under tilstrækkelig udluftning. ingen aftrækskanaler må tilstoppes.
 4. Ejendommens bygninger og øvrige anlæg skal behandles forsvarligt og må ikke beskadiges. Ved forsætlig overtrædelse heraf vil der blive rejst erstatningskrav. Gårdporte og køkkentrapper skal holdes aflåst. Det er forbudt at tegne og male (udøve hærværk) på træ- og murværk.
 5. Der må ikke henstilles cykler, barnevogne el. andre ting i og på trappeopgangene (iflg. Brandvæsenets bestemmelser), der må ikke i passager og på fællesarealer hensættes eller efterlades genstande. Dette gælder også børns legetøj. Beboere skal selv rengøre under deres måtter.
 6. Forældrene har det fulde ansvar for deres børns færden og benyttelse af fællesarealer. Cykling er tilladt for mindre børn under ansvar.
 7. Radioapparater o.lign. må ikke benyttes for åbne vinduer. Benyttelsen skal i øvrigt ske på en sådan måde, at det ikke er til ulempe for de andre beboere. Det samme gælder støjende underholdning.
 8. Støjende maskiner må kun anvendes mellem kl. 8.00 og 19.30.
 9. Kørsel med enhver form for transportmidler skal på ejendommens område foregå med forsigtighed og under iagttagelse af størst mulige hensyn til beboerne. I øvrigt gælder Færdselslovens bestemmelser.
 10. Barnevogne og cykler bør anbringes i de dertil indrettede cykelstativer eller gårdgarager.
 11. Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne.
 12. Lastbiler, campingvogne og uregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på ejendommens område.
 13. Andelsboligforeningen kan, under iagttagelse af de derom givne regler lade motorkøretøjer fjerne, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger.
 14. Intet affald må henkastes i gården eller anbringes andet sted end i de dertil opstillede affaldsspande. I tilfælde af overtrædelse heraf vil bortkørsel ske for pågældende beboers egen regning.
 15. Husdyr af enhver art må ikke være til ulempe for andre beboere, også når de færdes uden for lejligheden, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Husk plasticposen.
 16. Gentagne grove overtrædelser af ejendommens husorden kan medføre eksklusion i henhold til vedtægternes § 24, stk. 4, sammenholdt med §§ 83e og 93g i Lov om leje, og for lejernes vedkommende opsigelse eller ophævelse af lejemålet i henhold til de samme paragraffer.

Bestyrelsen, administrationen, vicevært og gårdmand har ret til at påtale overtrædelse af husordenen, og deres anvisninger skal følges.

I øvrigt henvises til bestemmelser i vedtægter, lejekontrakter samt Lejeloven. (mht. punkt 16 se herunder)

Vedtaget på generalforsamlingerne 14. april 1989 og 30. maj 1989.


Angående punkt 16 i ‘Husorden’

Fra vedtægternes § 24:

EKSKLUSION: § 24

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde:

4.
Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til dem der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

Fra Lejeloven:

KAPITEL XIV Udlejers ret til at hæve lejeaftalen

§ 93
stk.1. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:
g. Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller hans forhold trods udlejerens påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

KAPITEL XIII Opsigelse

§ 83
Andre lejeforhold end de i § 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jfr. dog §§ 84 og 88:
e. Når det må antages, at der trods udlejerens påmindelse ved det lejedes benyttelse ikke er iagttaget god skik og orden, eller der i øvrigt herved er opstået forhold, der er til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan ophæve lejeforholdet uden varsel.

Arkiver